วัสดุอ้างอิงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการควบคุมคุณภาพในการวิเคราะห์อาหาร เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่ห้องปฏิบัติการจะมีความมั่นใจในผลการวิเคราะห์ว่าถูกต้องสมบูรณ์ ในการวิเคราะห์อาหาร ผลการทดสอบที่ได้อาจจะไม่ถูกต้องสมบูรณ์เสมอไป แต่ขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวอย่าง วิธีทดสอบที่ใช้ การจัดเก็บสารเคมี ประสบการณ์ของผู้วิเคราะห์และพารามิเตอร์อื่น ๆ ที่ทำให้ห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง ได้ผลทดสอบที่แตกต่างกันได้ แม้ว่าจะใช้ตัวอย่างและระบบทดสอบเดียวกันก็ตาม ดังนั้นจึงต้องมีมาตรฐานที่เป็นตัววัดสำหรับใช้เปรียบเทียบเพื่อช่วยให้แปลผลการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง วัสดุอ้างอิงจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบ การประกันคุณภาพ การสอบเทียบเครื่องมือ การฝึกอบรมพนักงาน และการทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการ

Trilogy® Analytical Laboratory, USA เป็นผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง mycotoxin ที่ปนเปื้อนตามธรรมชาติ ที่ได้รับการรับรองรายแรกของโลก เช่น ตัวอย่างข้าวโพดหรือข้าวสาลีที่ปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซินตามธรรมชาติที่ทราบปริมาณ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. วัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรอง (Accredited Reference Material) แบ่งออกได้เป็น Certified และ Non-certified
  2. วัสดุอ้างอิงที่ไม่ได้รับการรับรอง (Non-Accredited Reference Material) คือ Quality Control Material และ Analytical standard

ผลการวิเคราะห์จะถูกต้องน่าเชื่อถือได้อย่างสม่ำเสมอนั้น จะต้องมีการจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ คุณภาพของวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรองเท่านั้นที่เป็นปัจจัยกำหนดความถูกต้องในการตรวจสอบย้อนกลับและข้อมูลค่าความไม่แน่นอนได้ คุณภาพของวัสดุอ้างอิงที่เป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมคุณภาพ ผลิตโดย Trilogy® Analytical Laboratory ได้รับการยอมรับว่าเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 17034: 2016 และ ISO Guides 35: 2006 และ 31: 2015 และได้ผลิตวัสดุอ้างอิง mycotoxin ที่ปนเปื้อนตามธรรมชาติที่หลากหลาย ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ลูกเดือย และข้าว รวมถึงวัสดุอ้างอิงที่มีความซับซ้อน เช่น แป้ง และอาหารสัตว์ โดยมีความเข้มข้นของ mycotoxin ให้เลือกหลายระดับ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกหลายประเภท รวมถึงสารมาตรฐานอ้างอิงต่าง ๆ ที่เป็นของเหลวที่ผ่านการรับรอง (Certified liquid reference standard), QC material, ตลอดจน Analytical standard ทั้งแบบผลึกและของเหลว

รายการวัสดุอ้างอิง (Reference material) จาก Trilogy ที่มีจำหน่าย

Trilogy 2021 Catalogue